[english]

КАТЕДРА / ОБРАЗОВАЊЕ

Задаци Катедре су одржавање савремене наставе на академским студијама: основне, дипломске и докторске студије, као и на струковним студијама: основне и специјалистичке студије, бављење теоријским и експерименталним испитивањима и сарадња са привредом у области хидроенергетике и струјања флуида.

Поред темељног изучавања струковне материје, студенти стичу знања и из других области машинства, тако да се без тешкоћа могу укључити и у остале домене машинске технике.

Хидроенергетска постројења, машине и опрема имају веома широку примену у многим привредним областима, као што су електропривреда, процесна индустрија, енергетика, водопривреда, индустрија нафтних деривата, транспорт течности и чврстих материјала, пољопривреда и друге делатности. Сагласно реченом, као и чињеници да се неке од наведених привредних области стратешки важне за просперитет Србије, потреба за машинским инжењерима хидроенергетског профила је изразита.

На основним академским студијама Катедра обавља наставу из следећих предмета:

 • ХЕН210-1209 Стручна пракса Б

 • ХЕН210-0442 Пумпе и вентилатори

 • ХЕН210-0999 Oснове турбомашина

 • ХЕН210-0807 Основе технике мерења

 • ХЕН210-0361 Завршни предмет - Основе турбомашина

 • ХЕН210-0361 Завршни предмет - Пумпе и вентилатори

 • ХЕН210-0361 Завршни предмет - Основе технике мерења

На дипломским академским студијама Катедра обавља наставу из следећих предмета:

 • ХЕН220-1000 Teoрија турбомашина

 • ХЕН220-0443 Пумпе

 • ХЕН220-0446 Пумпе и вентилатори

 • ХЕН220-0808 Хидрауличне турбине

 • ХЕН220-0445 Пројектовање пумпи, вентилатора и турбокомпресора

 • ХЕН220-0809 Вентилатори и турбокомпресори

 • ХЕН220-0926 Техника мерења и сензори

 • ХЕН220-1001 Турбомашине

 • ХЕН220-0444 Прорачуни у турбомашинама

 • ХЕН220-0810 Хидроенергетска постројења и опрема

 • ХЕН220-1002 Хидрауличне преноснице

 • ХЕН220-0927 Мерења у хидроенергетици

 • ХЕН220-0928 Обновљиви извори енергије - мале хидроелектране

 • ХЕН220-1210 Стручна пракса М - ХЕН

Катедра поседује Завод за хидрауличне машине подељен у шест лабораторија за обављање експерименталних испитивања и вежбу студената. У области теоријских и експерименталних истраживања објављен је велики број стручних и научних радова. Сарађујући са привредом, чланови катедре су конструисали и освојили одређен број турбина, пумпи, вентилатора, компресорских кола, уређаја за мерење струјних величина и др. Такође, извршили су знатан број комплексних и гаранцијских мерења на хидроенергетским и другим објектима.