[english]

КАТЕДРА / ИСТРАЖИВАЊА

Катедра гаји све облике теоријског и експерименталног рада у области основних, развојних и примењених истраживања. Главну основу за истраживачки рад Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе чини Центар за хидрауличне машине и енергетске системе са својим лабораторијама: Лабораторија за пумпе, хидрауличне турбине и преноснике, Лабораторија за гасну технику, компресоре и вентилаторе; Лабораторија за струјнотехничка мерења и Лабораторија за хидромашинску опрему.

Лабораторије су опремљене великим бројем инсталација са припадајућом мерном опремом на којима се врше: научна истраживања, стручна испитивања, вежбе студената, израда докторских дисертација и др.

Важнији резултати у области основних истраживања су:

 • истраживање вихорног струјања у правим цевима и дифузорима,

 • стабилности струјања обликовањем контура струјног простора,

 • истраживање губитка енергије у колима турбомашина,

 • истраживање нестационарних појава у сложеним хидроенергетским системима,

 • истраживање побољшане методе мерења поља брзина и притиска тродимензионалних струјања Конрад сондом и др.

У области развојних истраживања последњих година Катедра је радила на следећим развојним пројектима:

 • истраживање и освајање цевних турбина ради производње у Републици Србији. Анализирајући потребе за изградњом хидроелектрана на рекама Републике Србије развијен је модел цевне турбине који ће најбоље задовољити услове на нашим рекама малог пада,

 • развој хидраулике проточних трактова малих хидроелектрана,

 • развој софтвера за пројектовање и прорачун радијалних и аксијалних хидрауличких турбомашина,

 • развој софтвера за анализу хидрауличког удара и повратног хидрауличког удара хидрауличких турбина двојне регулације,

 • развој софтвера за прорачун хидрауличких осцилација и анализу стабилности постројења и др.

Од великог броја примењених истраживања истичу се следећа:

 • комплексна и гаранцијска испитивања хидроелектрана Ђердап II, Ђердап I, Бочац, Пирот, Требиње, Овчар Бања, Међувршје, Бајина Башта и др,

 • оптимизација избора турбина за проширење ХЕ Ђердап I; анализа могућности уградње додатних турбина на преливној брани и анализа могућности повећања снаге постојећих турбина,

 • типизација турбинских агрегата са Банки турбинама серије БТ 90,

 • техничко технолошка студија израде хидрауличких турбинских агрегата за мале хидроелектране са цевним Ѕ-турбинама пречника обртног кола од 1000-2100mm и пратећом опремом,

 • техничко решење аксијалне пумпе велике брзоходости,

 • комплексно испитивање пумпи у пумпним станицама на левој обали Дунава,

 • техничко решење центрифугалне пумпе ЦП 200-375,

 • центрифугални вентилатори за подземна склоништа и др.